Oceňování nemovitostí

S námi nemůžete prodat pod cenou.

V případě realizace prodeje prostřednictvím naší kanceláře je tržní ocenění nemovitosti ZDARMA.

Správné tržní ocenění Vaší nemovitosti k prodeji je, že Vám ji ocení odhadce s vázanou živností (nebo znalec) a to obecně uznávanou metodikou. Minimálně tedy metodou nákladovou, výnosovou a porovnávací. Více informací na našem BLOGU.

Až na pár výjimek většina realitních kanceláří nabízí zdarma tzv. odhad ceny nemovitosti anebo nacenění nemovitosti, a to právě proto, že si uvědomují, že oceňování je podnikatelská činnost s vázanou živností. Pokud se jich zeptáte, zda vlastní vázanou živnost na oceňování nemovitostí, odpoví Vám, že oni pouze dělají odhady anebo nacenění a že oceňování nedělají.

Pokud položíte stejnou otázku živnostenskému úřadu, odpověď od nich dostanete obdobnou. Jinými slovy živnostenské úřady nemají zájem zjišťovat kdo oprávněně oceňuje nemovitosti a kdo ne.

To je důvod proč se naprosto běžně a beztrestně tato činnost nabízí.

Žádný odhadce s vázanou živností by takovou službu on-line nenabízel za odměnu, protože ví, že nemá cenu téměř žádnou. Každý certifikovaný odhadce ke správnému stanovení tržní ceny musí provést místní šetření a vytvořit odborný posudek v rozsahu 20 - 100 stran A4. 

METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Existuje velké množství a metodik oceňování nemovitostí. Stále platí, že znalci v oboru oceňování nemovitých věcí jsou povinni uvádět administrativní ocenění nemovitosti dle zákona č. 151/1997 o oceňování majetku a aktuální vyhlášky k tomuto zákonu. Se zánikem daňe z nabytí nemovitostí tato metoda postupně ztrácí význam. 

Nemovitost by se měla vždy ocenit třemi základními oceňovacími metodami –nákladovou, výnosovou a porovnávací.

Nákladová metoda vychází z nákladů, které by byly zapotřebí k pořízení obdobné nemovitosti v určitém čase. U této metody ocenění se pracuje se základními mírami nemovitosti jako – obestavěný prostor v m3 , užitný prostor objektu v m2 , zastavěná plocha, délka liniových staveb apod.

Metoda porovnávací nebo také komparativní (multikriteriální, monokriteriální, přímé a nepřímé) pak oceňovanou nemovitost porovnává s jinými nabízenými nemovitostmi v daném místě, které jsou si co nejvíce podobné. Nejpřesnějšího výsledku je možné dosáhnout při porovnání s výslednými kupními cenami, což je také nejvíce pracné a velmi náročně pro zjištění takto zrealizovaných prodejů a zjištění technického stavu jednotlivých konstrukcí, opotřebení a příslušného vybavení nemovitostí.

Výnosová metoda je poslední obecně uznávanou metodou. Na nemovitost se dívá jako na investici, která jeho majiteli přináší pravidelný výnos (nájemné). V této metodě ocenění nemovitosti se počítá s čistým výnosem, tj. výnosem upraveným o náklady na opravy a udržování nemovitosti, pojištění, daň z nemovitostí a ostatních nákladů souvisejících s provozem pronájmu nemovitosti. Tento čistý výnos se nakonec vydělí mírou kapitalizace výnosů. Ta se stanovuje podílem ze skutečných prodejů jednotlivých typů nemovitostí a jejich bývalých skutečných čistých výnosů (upravených nájmů).

Ing. Martin Sasínek

Díky našemu bezplatnému ocenění prodáte Vaši nemovitost za skutečnou tržní cenu.

 

Co tím získáte?

  • jistotu, že neprodáváte svoji nemovitost pod cenou,
  • ušetříte peníze za neodborné odhady a nacenění,
  • čas, za špatně stanovenou nabídkovou cenu, která Vám zbytečně prodlouží dobu prodeje,
  • čas, který strávíte zbytečným samoprodejem na bazarových portálech
  • ušetříte svoje peníze za právnické a konzultační služby a naše odborné tržní ocenění
  • jistotu, že spolupracujete se zkušenými realitními makléři, kteří Vám dokážou prodat Vašinemovitost za nejvyšší možnou cenu (viz blog tržní cena)

Vzorový soubor Ocenění nemovitosti

 

S námi nekoupíte předraženou nemovitost.

 

Kontaktujte nás

*
*
*
fname: email: phone: lname: fullname: