Jak se oceňuje pozůstalost v dědickém řízení a kdo je oprávněn ji stanovit?

Bohužel jakkoliv a kdokoliv. 

Nejdříve uvádím příslušné paragrafy platného znění občanského zákoníku:

§ 1684

(1) Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele.

§ 1687

(1) Odůvodňují-li to okolnosti případu, může soud rozhodnout o nahrazení soupisu pozůstalosti seznamem pozůstalostního majetku vyhotoveným správcem pozůstalosti a potvrzeným všemi dědici. Nebyl-li správce pozůstalosti dosud ustaven, může ho za tím účelem jmenovat soud.

(2) V jednoduchých případech může soud rozhodnout, neodporují-li tomu dědicové, o nahrazení soupisu pozůstalosti společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku.

A dále uvádím výklad těchto paragrafů prezidentem notářské komory ČR:

V řízení o pozůstalosti se zjišťuje obvyklá cena zanechaného majetku, tedy cena, za kterou by bylo možno danou věc prodat v době smrti zůstavitele. Nejsou-li v řízení o pozůstalosti spory mezi dědici, vysoké dluhy, nebo si pozůstalí nevyhradí soupis majetku, pak se majetek oceňuje obvykle souhlasným prohlášením dědiců, nebo z ocenění provedeného tím, kdo spravuje pozůstalost. Je-li to nutné, na náklady dědiců se vyhotoví posudek znalce,” upřesnil Radim Neubauer – prezident notářské komory ČR, pro novinky.cz, 7.5.2017

Přímo v zákoně není uveden odkaz na zákon č. 151/1997 Sb. – o oceňování majetku, ale pan prezident již používá termín obvyklá cena zanechaného majetku. Zákon hovoří o čisté hodnotě majetku, bez uvedení dalšího postupu zjištění. No a nakonec je § 1687, který notářům dává možnost ocenit pozůstalost jakkoliv.

V praxi se to děje tak, že notář při dědickém řízení vystupuje jako soudce I. stupně a pokud není mezi dědici nějaký spor, tak si majetek mohou ocenit samy, i např. pohledem z okna. Někteří notáři si vyžádají alespoň posouzení nějakou realitní kanceláří. Další notáři jsou opatrnější a místo realitní kanceláře používají správně odhadce s vázanou živností, který umí a je oprávněn stanovit obvyklou cenu. Pokud je mezi dědici nějaký spor notář použije soudního znalce, což je také správně.

Zde by jistě byla na místě novelizace občanského zákoníky z důvodu jednotného postupu ocenění pozůstalosti v dědickém řízení tak, aby právo pro všechny dědice bylo stejné.